Du är här: Vasa ÖvningsskolaGrundskolan F-6Skolskjutsar

Skolskjutsar

Förfrågan om skolskjutsbehov sänds hem per post till berörda familjer i maj-juni.

Detaljerad information om skolskjutsar hittar du här: Skolskjutsinformation [pdf] 675k

OBS!
Av säkerhetsskäl
är det inte tillåtet att lämna eller hämta elever från skolans parkering. Elever som skjutsas till/från skolan av sina vårdnadshavare bör stanna på Kyrkoesplanadens sida!

Elever i förskoleundervisning och grundskola har rätt till skolskjuts om skolvägen är(*):

  • över 3 km till närskolan för elever i förskolan (taxi)
  • över 3 km till närskolan för elever i årskurs 1 (taxi)
  • över 3 km till närskolan för elever i årskurs 2 (busskort)
  • över 5 km till närskolan för elever i årskurserna 3-6 (busskort)
  • över 5 km för elever i åk 7-9 (busskort)

* Enligt direktionens beslut 3.6.2014 och fakultetsrådets beslut 11.6.2014.

Förmånen beviljas till elevens närskola och skolvägen mäts från hemmet till närskolan längs den kortaste gångbara vägen. Till skolresorna användes i huvudsak allmänna fordon. Elever i förskolan och i årskurs 1 åker antingen med taxi eller buss. Elever i årskurserna 2-6 endast med buss. Vårdnadshavarna skall alltid meddela frånvaro direkt till chauffören som skjutsar eleven.

Transporterna sker med Kent Sjöman tel. 040-5231221 e-post info(at)taxisjoman.fi.

Observera att skolskjuts inte gäller om eleven deltar i ”Morris” eller Eftis. Skolskjutsen ordnas från skolgården till hemmet i olika turer om behovet är stort, vilket kan innebära väntetid för eleven. Vårdnadshavarna ansvarar för eleven och elevens skolskjuts i de fall där eleven missar avtalad skolskjuts.

Eleven kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts också, om skolvägen med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter anses vara för svår, ansträngande eller farlig, fast skolvägen vore kortare än kilometergränserna ovan. Förutsättningen för kostnadsfri skolskjuts är utlåtande av en läkare, psykolog eller en annan sakkunnig.

Skolskjutsarna i åk F-6 handhas av sekreteraren och i åk 7-9 av elevhandledaren. I början av läsåret gör studiesekreteraren och elevhandledaren en framställning över de elever som är berättigade till kostnadsfri skolskjuts. På basen av studiesekreterarens eller elevhandledarens framställning fattar stadierektor beslut om kostnadsfri skolskjutsförmån. Om rätt till gratis skolskjuts uppstår under läsåret inlämnar vårdnadshavaren ansökan till skolan.

 Observera att ingen skolskjuts ordnas under lördagar.

 

Uppdaterad 9.5.2019 Maria Nisula