Du är här: Vasa ÖvningsskolaGrundskolan F-6Projekt

Projekt vid Vasa övningsskola

Slöjd 2.0 - programmering i slöjd
Kontaktperson: Kasper Hiltunen
1.8.2015-31.12.2018

Nya material inom elektronikens område gör det allt lättare och roligare att förverkliga egna idéer som kombinerar slöjdens olika material med modern teknologi och programmering enligt egna behov och önskemål. Slöjd 2.0 är ett ämnesintegrerande projekt, där barn i åk 3-6 resp. 7-9 får arbeta med konkreta, programmerbara slöjdprojekt.  Projektet genomförs i samarbete med ett urval pilotskolor i Vasaregionen och Åbo. Målsättningen är att man inom projektet vid dess slut har producerat material, idéer och innehåll som slöjdlärare kan ta i bruk för att introducera programmering i undervisningen.

VÖS ingår som pilotskola i projektet. Material och idéer testas både i undervisningen i åk 6 och i klubbverksamhet.

Kasper Hiltunen, Charlotte Forsman, Juha Hartvik & Linda Mannila

 

Spelifiering
Kontaktperson: Minna Rimpilä
2016-

Syftet är att kartlägga möjligheter för spelifiering i bildkonstundervisningen.

VÖS-klassrummet verkar som ett "laboratorium" för olika former av digitala och virtuella lärmiljöer. Lärare fungerar som pedagog, didaktiker och ger en lärarröst i projektet.

Matilda Ståhl, ÅA Hannah Kaihovirta, HU/ÅA Minna
Rimpilä VÖS

 

MAT-É-TEMA(T)
Kontaktperson: Kasper Hiltunen
2015-2019

Syftet är att sammanföra ämnesdidaktiker och verksamma lärare till en serie workshops där vi tillsammans undersöker och tillämpar matematisk begreppsbildning och matematiska modeller i slöjdverksamhet och huslig ekonomi. Syftet är att såväl utveckla mångsidiga lärmiljöer och angreppssätt som bedömning i formativ mening inom dessa. Projektets ledstjärna är Inquiry as a tool can lead to developing inquiry as a way of being (Jaworski, 2006).

Forskningen fokuserar på att identifiera, beskriva och diskutera lärarnas och ämnesdidaktikers erfarenheter, synliggöra dilemman, utmaningar och framgångskriterier som deltagarna identifierat i sina skolvisa projekt.

Kasper Hiltunen, Ann-Sofi Röj-Lindberg & Juha Hartvik

Läs mer på http://blogs2.abo.fi/matetemat/

 

Livet på Topelius tid
Kontaktperson: Johanna Bonäs
2018

Syftet är att skapa ett digitalt läromedel där livet på
1800-talet åskådliggörs genom Topelius författarskap

Läromedlet kan användas i ämnena historia och samhällslära. Finns gratis och fritt tillgängligt för alla på nätet. SLS finansierar och har tagit initiativ till projektet. Sets förlag gör läromedlet utgående från våra texter och förslag.

Johanna Bonäs, Ann-Louise Holmgren, Katrina Åkerholm

 

Digitala möjligheter i en blandad lärmiljö
Kontaktperson: Minna Rimpilä
2014-

Syftet är att utveckla användningen av digitala verktyg i en blandad lärmiljö.

Projektet som påbörjades år 2014 har genomgått många faser och pågår fortfarande med nya infallsvinklar och försök till att utveckla. Bildkonst och multilitteraricetet har en central roll i projektet. Flera artiklar och föreläsningar har producerats inom projektet.

Minna Rimpilä, VÖS Hannah Kaihovirta HU/ÅA

 

Projekt DiDiDi
Kontaktperson:  Elisabet Backlund-Kärjenmäki,  Ulla Granfors, Andreas Sundstedt
2011-

Projektets övergripande syfte är att granska, upptäcka och sprida de lärandepotentialer som ny innovativ digital teknik kan innebära för undervisning och didaktisk utveckling i skola, lärarutbildning, forskning och fortbildning.

www.abo.fi/dididi

 

I tiden 8, I tiden 9
Kontaktperson: Johanna Bonäs
2018

Syftet är att skapa läromedel i historia och samhällslära för åk 8 och 9.

Gäller alltså läromedel enligt nya läroplanen som utkommer på Sets förlag under 2018 både i pappersversion och i digital version.

 

INNOKOMP
Kontaktperson: Kasper Hiltunen
2018-2019

Syftet är att utveckla pedagogiska verksamhetsmodeller som stärker jämlikhet och beaktar olika lärandetyper. Samtidigt som den grundläggande undervisningens och lärarutbildningens undervisning står i fokus skapas nya modeller för fortbildning. Avsikten är att ge yrkesverksamma lärare redskap som kan användas då läraren vill förnya sin undervisning i slöjd.

En av projektets målsättningar är att utveckla lärarnas samlärarskap. Det erbjuder nya infallsvinklar för slöjd undervisningen, professionellt stöd och ett vidgat perspektiv och prasis för elevutvärderingen. Lärmiljöer, expertnätverk och externa aktörer används som stöd för lärarutbildningen och grundläggande utbildningen i skapandet och utvecklandet av en delandekultur och för att finna fenomenbaserade och läroämnesövergripande samverkansmodeller.  Projektets praktiska verksamhet grundar sig på piloering av innovativa verksamhets- modeller vid universitetens partnerskolor. Lärare och elever samt lärarutbildare och lärarstuderande skapar tillsammans verksamhetsmodeller som utvecklar elev- ernas formgivnings- och teknologikunnande i en mång- materiell och jämlikhetsfrämjande slöjdundervisning. De nya verksamhetsmodellerna testas i skolorna under två utvecklingscykler med start våren 2018. Projektet koordineras av ämneslärarutbildningen i slöjd vid Åbo Universitet, Raumo campus, slöjdlärarutbildningarna vid Åbo Akademi i Vasa, Östra Finlands universitet och Helsingfors universitet är samarbetspartners i projektet.

Kasper Hiltunen, Charlotte Forsman, Stina Ahlmark & Lars Broman

Läs mer om projektet: https://static.punomo.fi/up- loads/2017/09/innokomp-hanke.pdf

 

Visuell kultur som strategi och praktik i bildkonst undervisning
Kontaktperson: Johan Vikström
2018-2020

Doktorsavhandling. Bidrag till kunskapsutvecklingen inom bildkonstpedagogiken.

Ingår i forskarstudierna vid Forskarutbildningen vid FPV/ÅA. Forskningsprojektets  empiriska del utförs vid VÖS som klassrumsforskning. Undersökningens försökspersoner är elever och lärare vid VÖS.

 

Musikteoriprojekt tillsammans med ÅA, Novia, New York Steinhardt universitet/egen forskning på doktorandnivå gällande skolmusikal
Kontaktperson: Jan Jansson
2017-2020

Doktorsavhandling. Utarbeta nya metoder för musikteoriundervisning i appform för därigenom göra teorin mer tillgänglig, praktisk.

VÖS gymnasium (musikprogrammet) involverad i bägge projekten.

 

Koe ja kokeile/Experimentella metoder; digital databehandling och utvärdering
Kontaktperson: Elisabet Norrmén
1.9.2016 - 31.5.2018

Syftet är att utveckla experimentella arbetsmetoder som involverar digitala mätningar, digital databehandling och utvärdering enligt den nya läroplanen (formativ och summativ) tillsammans med de andra övningsskolorna.

Inom VÖS har vi införskaffat mätapparatur som kan användas inom ämnena BI-FY-KE-HÄ. Laborationsinstruktioner har utarbetats och laddats upp i en mapp som är gemensam för projektdeltagarna både inom de ovannämnda ämnena och MA.

Elisabeth Norrmén, Stefan Röj, Caroline Ingo, Joacim  Hofman, Niklar Palmberg, Emma Strömbäck, Camilla Söderback, Markus Norrby

 

Samarbetsprojktet med Björneborgs Svenska Samskola
Kontaktperson: Ann-Louise Holmgren
vårterminen 2018

Syftet är att stärka svenskan i en finskspråkig miljö.

Forskningen bedrivs i FPV:s regi. Lärarnas samtal bandas, temat vi arbetar med i kurserna är migration, i VÖS MoL kurs 6, i Björneborg MoL5.

Från VÖS: Ann-Lousie Holmgren, Anna-Lena Keski Nisula, Kristina Skjäl

 

YES - Gymnasierna i arbetslivet
Kontaktperson: Anders Fransén
2016-2018

YES är ett expertisnätverk som stöder och fortbildar lärare inom företagsamhetsfostran och fungerar som regional utvecklare av företagsamhetsfostran. Vårt mål är att varje ung finländare får ta del av företagsamhetsfostran oberoende av skolstadium och boningsort och att varje lärare har beredskap att förverkliga företagsamhetsfostran i sin undervisning.

http://pohjanmaa.yesverkosto.fi/2018/03/07/vasa-ovning- skolas-gymnasiumissa-on-laajat-yhteistyoverkostot/?lang=sv

Anders Fransén, Tina Liljeblad, Ulla Granfors

 

Handledning av lärarstuderande/HELLA
Kontaktperson: Anna Norrback

Syftet är att att inspirera VÖS lärare till större medvetenhet om handledningspraxis och teori, worksho- par, kurser, miniforskning

Anna Norrback, Renata Svedlin, Michael Uljens.

 

Lärmiljön Läslandet Kontaktperson: Katrina Åkerholm våren 2017 - hösten 2018

Syftet med projektet är att skapa en inspirerande lärmiljö som väcker läslusten och främjar elevernas läsfärdigheter. Dessa färdigheter är centala för hela elevens lärande och skolgång och ett aktivt skolbibliotek bidrar till elevernas lärande.

Då vi i höstas gjorde en enkät bland eleverna i åk F-9 hade alla  åldersgrupper ett  gemesamt önskemål.
10
 
Både förskolebarn och niondeklassister önskade sig en lugn miljö i vilken de kunde sjunka in i en bok. Inom projektet skapar därför vi 'läslandet', en  lärmil- jö där eleverna på ett lekfullt sätt kan utveckla sina läsfärdigheter och läsa i lugn och ro.
Projektmedel kommer att användas för att skapa lärmiljön, samt för anskaffning av pedagogiska spel och verktyg för läsinlärning.

Jenny Norrgård, Susanna Stenbacka, Helena Svarvar, Katrina Åkerholm

 

eKlasstandem
Kontaktperson: Åsa Löf Läsåren 2017-2019

Syftet är att skapa ett nätverk mellan Vasa övningsskola och Jyväskylän normaalikoulu för eklasstandem som språkpedagogisk modell för virtuella lärmiljöer.

Projektet Eklasstandem verkar inom Åbo Akademis (ÅA) och Vasa universitets (VU) gemensamma Fler- språkighetsinstitut (www.multilingualism.fi). Projek- tet är ett samarbete mellan forskningsmiljöerna vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi och Filosofiska fakulteten, Vasa universitet. I projektgruppen ingår följande forskare: Michaela Pörn (projektledare, ÅA), Katri Hansell (projektledare, VU), Anna Korhonen (ÅA), Tiina Rautiainen (ÅA), Matilda Ståhl (ÅA), Fredrik Rusk (Nord universitet, Norge) och Charlotta Engberg (Svenska samskolan). Inom projektet samarbetar forskarna med finsklärare och svensklärare från olika regioner i Finland.  I projektet deltar två skolor som via TOKI-projektet (Utbildningsstyrelsen) har ett tidigare etablerat samarbete, Gymnasiet i Petalax (finsklärarna Marianne Backlund och Jari Löf) och Leppävirran lukio (svensklärare Satu Savolainen). Projektet har från och med hösten 2017 etablerat kontakt och samarbete med Vasa övnings- skola (finsklärare Åsa Löf) och Jyväskylän normaalikoulu (Olli-Pekka Salo). Projektet bedrivs som ett aktionsforskningsorienterat utvecklingsarbete som
tar utgångspunkt i praktiken, verkar för ett intensivt samarbete mellan forskare och lärare samt IKT-peda- goger och för en forskning som leder till förändring. De aktiva lärarna i projektgruppen är viktiga sa- marbetspartner som forskande lärare i aktion under kurserna, samtidigt som de via forskarlärarsamarbetet erhåller kontinuerlig fortbildning.

Finsklärarna kommer att fortbildas inom eklasstan- dem under läsåret 2018-2019 och målet är att alla kan bedriva eklasstandemkurser fr.o.m läsåret 2019-2020.

Åsa Löf, lektor i finska

Språkresor vid gymnasiet

"Kulturell vistelse i Berlin" (TY7)

"Kulturell vistelse i Paris" (FRA7)

 

 

Tidigare projekt

Kunnigprojektet "Kunnig VI7+". Gemensamt med alla Vi7 gymnasier. 

Pekplattans pedagogiska potential. Mera information här!

Projekt Läslust

Expertnätverk i Svenskfinland. Gemensamt projekt med Kronoby gymnasium och Karleby svenska gymnasium.

Fin-Al

https://thecityringsvasa17.wordpress.com/ - 6-12.2017
The Upper Secondary School of Vasa övningsskola has the honour of organizing, for the 14th year running, an exchange project with our partner school Heilig Hart College Waregem, Belgium. Our common history of co-operation is, in fact, quite unique in terms of school projects.

https://thecityringsvasa.wordpress.com/
36 students from Belgium, Norway, France, Italy and Turkey met with their host students in Vasa for a week filled with activities and co-operation! This was a project week within the Erasmus project called The City Rings 2015-17, which focuses on sound and soundscapes. The project site: http://thecityrings.weebly.com/

Townscape - a view of an urban scene
The upper secondary school of Vasa övningsskola has for the 11th year running an exchange project with our partner school Heilig Hart College Waregem in Belgium. The workshop in Vasa, February 3-7 2014, had 33 participating students. Read about the week in the blog!

7 days of energy
The upper secondary school of Vasa övningsskola has for the 12th year running an exchange project with our partner school Heilig Hart College Waregem, Belgium. The school organized a workshop from January 31 to February 2015 6 for 29 students altogether. Read about the week in the blog!

LUTO - Tulevaisuuden lukion avoin toimintakulttuuri. Projekt tillsammans med övriga övningsskolor.

Student på tangent (SPT). Mera information här!

Uppdaterad 12.6.2013 Andreas Sundstedt