Du är här: Vasa ÖvningsskolaGrundskolan F-6Elevvård

Elevvård

Elevens välmående – vår gemensamma angelägenhet

Till elevvårdens ansvarsområden hör elevens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Elevvårdsarbetet präglas av ömsesidigt, förtroendefullt och respektfullt förhållningssätt mellan skolan, eleven och hemmet. Elevvården handlar om att ge stöd till såväl den enskilda eleven som att arbeta för en god skolgemenskap samt att utveckla goda modeller för tidigt ingripande som främjar psykisk hälsa. Samarbetet med föräldrar, sakkunniga och lokala nätverk är av yttersta vikt. Elevvården är ett yrkesövergripande samarbete. Till elevvården hör skolhälsovårds-, psykolog- och kuratorstjänster. Skolans personal bär det huvudsakliga ansvaret för förverkligandet av elevvården i skolan.

Om du som vårdnadshavare känner oro för ditt barns skolgång, lärande eller välmående, uppmuntrar vi till kontakt med skolans lärare eller elevvårdspersonal i ett tidigt skede. Även eleven själv kan kontakta skolans lärare eller elevvårdspersonal. Eleverna har tillgång till psykolog, kurator, skolhälsovård, skolläkare och skoltandvård. Skolans personal är också skyldig att initiera ärenden vid oro för en enskild elev.

Den nya elev- och studerandevårdslagen trädde i kraft 1.8.2014
Lagens syfte är att:

 • främja och upprätthålla elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande
 • flytta tyngdpunkten till förebyggande gemensam elevvård
 • främja skolgemenskapens och skolmiljöns välbefinnande och ansvara för att skolmiljön är hälsosam, trygg och fri från hinder
 • främja samarbetet mellan hemmet och skolan
 • garantera tidigt stöd
 • säkerställa att eleverna får likvärdiga och kvalitativa elevvårdstjänster.


Gemensam elevvård

Den gemensamma elevvården

 • följer upp, utvärderar och utvecklar skolgemenskapens och elevgruppernas välmående
 • ser till att skolmiljön är hälsosam, säker och fri från hinder
 • samarbetar med eleverna, vårdnadshavarna samt med myndigheter och andra aktörer som verkar för främjande av barns och ungas välmående


Individuell elevvård

Den individuella elevvårdens mål är att

 • följa upp och främja den enskilda elevens helhetsmässiga utveckling, hälsa, välmående och lärande
 • garantera tidigt stöd och förebygga uppkomsten av problem
 • säkerställa elevens möjlighet att få skolhälsovårds-, skolpsykologs- och skolkuratorstjänster


För att utreda den enskilda elevens behov av stöd och för att ordna elevvårdstjänster sammankallas vid behov en expertgrupp. Ordnandet av stöd för den enskilda eleven grundar sig alltid på i första hand elevens samtycke.

Besök gärna portalen Elevhälsa
Denna portal innehåller information om elevhälsan i den finlandssvenska grundskolan. Syftet med den är att elevernas vårdnadshavare och skolornas personal lätt skall kunna hitta samla information om olika aspekter av elevhälsa.

Uppdaterad 28.11.2014 Andreas Sundstedt
Till början av sidan

 

Elevbedömning och utvärderingssamtal

Kommer att uppdateras våren 2017

Uppdaterad 16.12.2016 Maria Nisula
Till början av sidan

 

Hälsovård

F-9
Hälsovårdare Karin Ågren-Hakala
är anträffbar enligt följande:
 
Måndagar:kl 8-16
Tisdagar:kl 8-16
Onsdagar:kl 8-16
Torsdagar:
kl 8-16
Fredagar:kl 8-14
Telefon 040-5745333
Teltid kl 11-11:30
karin.agren-hakala@vaasa.fi

Vasa övningsskolas skolhälsovård är en serviceform inom Vasa stads hälsovårdscentral.Skolhälsovården försöker tillsammans med föräldrar och lärare stöda elevernas skolgång och ge dem en trygg och stimulerande uppväxt.

Under hälsovårdarens mottagningstid kan elever med olika problem söka hjälp och få råd i personliga hälsoangelägenheter. Skötsel av sjukdomar hör inte till skolhälsovården frånsett olyckor som händer på skolvägen samt vård och information till elever som insjuknar under skoldagen.

Fr.o.m år 2011 har nya direktiv för skolhälsovården trätt i kraft. Skolhälsovårdaren träffar eleverna varje läsår. Hälsogranskningarna i åk 1, 5 och 8 är mer omfattande med både hälsovårdare och läkare och då är det önskvärt att föräldrarna/ena föräldern deltar. Då kan vi tillsammans med föräldrarna/föräldern diskutera eventuella problem, t ex om barnet är i behov av särskild uppföljning av hälsovårdare och läkare.

Vasa Social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad 7.8.2015 Andreas Sundstedt
Till början av sidan

 

Skolpsykolog

Skolpsykolog Emilia Kronqvist är anträffbar enligt följande:
Måndagar, onsdagar, torsdagar och ibland fredagar.

Telefon: 040 1933585,
Till psykologen kan du vända dig om du behöver någon utomstående att samtala med om din livssituation i stort eller om sådant som berör ditt skolarbete.
Uppdaterad 21.8.2018 Andreas Sundstedt
Till början av sidan

 

Kurator

Du kan kontakta kuratorn

 • om du känner oro över barnets/den ungas mående (t.ex. förändringar i beteendet, nedstämdhet, ängslighet, utåtagerande, bristande skolmotivation, höga krav, ätproblematik, stor träningsmängd)
 • om barnet/den unga själv önskar samtala med någon utomstående vuxen
 • vid förändringar i familjeförhållanden eller andra omständigheter som medför att barnet/den unga kan behöva stöd
 • vid kamratkonflikter i skolan
 • vid skolk, skolvägran eller annan skolfrånvaro som
 • om du i egenskap av förälder behöver råd eller stöd i föräldrarollen

Övningsskolans kuratorer finns till hands för såväl grundskolelever som gymnasiestuderande samt för deras vårdnadshavare.

 

F-9

Camilla Ahlrot-Enlund
Telefon: 040-5464348
E-post: camilla.ahlroth-enlund@abo.fi

Måndag-Fredag

Gymnasiet

Katja Andreasson
tel. 040 8282707, tisdagar (åk 1och åk 2).
Anne Bogren tel. 040 5892838, varannan torsdag, jämna veckor (åk 3, åk 4 och IB).
Jimmy Sandbacka
tel. 040 6604338, fredagar.
Uppdaterad 19.11.2018 Andreas Sundstedt
Till början av sidan

 

Tandvård

Skolbarnen i Vasa har rätt att erhålla systematisk, kostnadsfri tandvård till 18-års ålder. Den systematiska tandvården innebär, att barnen kallas till granskning och vård med 2-års intervall. Hälsocentralens tandkliniker arbetar året runt, vilket betyder, att barnen behandlas även under jul- och sommarlov. Om det uppstår behov av akut tandvård t ex vid tandvärk, kan man kontakta tandvårdens tidsbeställning tel. 06 325 2202.

Gymnasieeleverna i Vasa kallas till granskning och vård av tänderna på hösten under första året i gymnasiet. Då hinner man fullgöra vården innan eleven fyller 18 år. Även elever från andra kommuner har rätt till akut tandvård vid Vasa hälsocentrals tandkliniker enligt samma villkor. Då det gäller egentlig tandgranskning och vård uppmanas eleverna i första hand vända sig till hälsocentralen i den egna kommunen.

Inom tandvården spelar den förebyggande vården en stor roll. Vi lägger vikt vid att lära barnen rätta kostvanor och påpekar vikten av en god munhygien.

Då den viktigaste delen av tandhälsovården utförs i hemmen, är det av stor betydelse, att vårdnadshavarna uppmuntrar och hjälper barnen att borsta och sköta sina tänder. För god munhälsa är det viktigt att tänderna borstas med fluortandkräm 2 gånger per dag och att ha hälsosamma, regelbundna och mångsidiga kost- och matvanor samt vatten som törstdryck.
Tandkliniker för Vasa övningsskola
F-9Gymnasiet
Sandvikens tandklinik
Sandviksgatan 6
Tel. 325 2202
Kyrkoesplanadens tandklinik
Kyrkoesplanaden 26
Tel 325 2202
Mottagning:
må-to kl. 8-15
fre 8-12
Mottagning:
må-to kl. 8-15
fre 8-12
 
OBS! Personer över 15 år, som utan att meddela om förhinder,uteblir från given tandläkartid debiteras 50,80 € (1.1.2018->).
Uppdaterad 9.8.2018 Andreas Sundstedt
Till början av sidan

 

Info om tandvård från Vasa stad

Granskningstidtabell:
Grundskolans elever i Vasa kallas till årsgranskning av mun och tänder genom en individuell kallelse som sänds till hemmet enligt följande:

1:a årskursen höst
3:e årskursen vår
5:e årskursen höst
8:e årskursen vår


Om elevens tand- och munhälsa kräver det, blir barnet kallat till tandkliniken på individuellt besök även mellan de ovan nämnda granskningarna. Vid behov kan man även själv kontakta tandkliniken.

Resor till tandkliniken:
Munhälsovården är en del av skolhälsovården, varför vården av munnen och tänderna oftast ordnas under skoltiden. Det är önskvärt att i synnerhet lågstadieelevernas målsmän kommer med på granskningsbesöken. På detta vis når kännedom om barnets munhälsa även föräldrarna. Elevernas målsmän bär ansvar för de resor till och från tandkliniken som görs under skoltiden. Det är även viktigt att målsmännen inser sitt ansvar och även beaktar trafikskyddsaspekten, ifall barnet kommer till tandkliniken ensam.

Tandvårdsavgifter:
Tandvården   är   avgiftsfri   för   under   18   åringar.   Av   de   övriga   debiteras   avgifter   enligt patientavgiftsförordningen. Icke avbokade vårdtider debiteras 50,80 € av 15 år fyllda personer.

Akut tandvård:
Under vardagar reserveras tider till tandvårdsjouren på telefonnummer 06 325 2202. Jourtiden är må-to kl. 8-16, fre kl. 8-15.

Veckoslutsjour ordnas i samjouren vid Vasa centralsjukhus (Sandviksgatan 2-4) kl. 10-12. Ingen tid reserveras, utan patienterna sköts på mottagningen i ankomstordning.  Mer  information  om jouren fås från dagstidningarna (Pohjalainen och Vasabladet) samt från Vasa stads webbplats www.vasa.fi.

Hemvård av tänder:
Med tanke på upprätthållande av hälsan i fråga om munnen och tänderna är det viktigaste att tvätta tänderna två gånger dagligen med fluortandkräm samt att undvika kontinuerligt småätande. Det vore bra om föräldrarna åtminstone under kvällarna kontrollerar barnens tandborstande.

Mer information om tandvården fås från internet:
www.vasa.fi
(06) 325 2202

Uppdaterad 9.8.2018 Andreas Sundstedt
Till början av sidan

 

Mobbning

Handlingsplan mot mobbning och kränkande särbehandling vid Vasa övningsskola grundutbildningen åk F-9 kan läsas här: Handlingsplan mot mobbning [pdf] 298k

Uppdaterad 7.6.2013 Andreas Sundstedt
Till början av sidan